Japan, 13-24 nov. 2003 / Kawasaki

Karl in the Thai restaurant

Karl in the Thai restaurant


Koalie, 2003